Engelliler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılında yerel yönetimlerde bir ilki gerçekleştirerek Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni kurdu ve engelli vatandaşlara bu merkez üzerinden hizmetlerini ulaştırmaya başladı. Zamanla çeşitlenen faaliyetleri ve büyüyen yapısı ile İstanbul’daki bütün engelli ve ailelerine yerinde hizmet ulaştırmayı amaç edinmiştir.

Müdürlük 18 Ocak 2013 tarih ve 230 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Engelliler Müdürlüğü (İSEM) adını aldı. Yeni projelerle sürekli gelişim ve yenilenme içinde olan İSEM; 2016 yılında İstanbul’un çeşitli noktalarına yayılan 24 merkez ve 8 İrtibat Bürosuna ulaşarak, profesyonelleşmiş tecrübesiyle engellilikle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermektedir. Ayrıca İSEM, sahip olduğu yenilikçi anlayışı ile engelliler ile ilgili yapılan projelerde kamuda öncü rol üstlenmektedir.


Engelliler Müdürlüğü Olarak;

 • Başvuruda bulunan engellilerin kayıt altına alınmasını ve bilgilerin düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 • Müdürlüğün yapacağı çalışmalara veri sağlamak amacıyla istatistiki bilgileri düzenlemek,
 • Müdürlüğe başvuruda bulunan kurum/kuruluş ve bireylere yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 • Engellilere, engelli yakınlarına ve işbirliği içerisinde bulunulan kurum ve kuruluşlara bireysel veya grup olarak engellilerin yasal hakları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, mahkemede dosya takibi dışındaki danışmanlık hizmetlerini sağlamak,
 • Mevcut durumda uygulanan yasalar ve yönetmeliklerle ilgili olarak karşılaşılan sorunları ve çelişkileri ortadan kaldırmak amacıyla ilgili kurumları bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak,
 • Müdürlüğe başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal hizmetler sunmak,
 • Müdürlüğe başvuran engellilerin, engelli yakınlarının, personelin ve engellilikle ilgili çalışma yapan kurumların/kuruluşların alanla ilgili konularda bilinçlendirilmelerini, bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak amacıyla seminer, panel, konferans, sempozyum, kongre vb. etkinlikler organize etmek,
 • Engelli bireylerin istihdamını arttırıcı çalışmalar yürütmek,
 • Müdürlüğün engellilik alanında yapılan hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 • Engellilik konusunda yurt içindeki/yurt dışındaki uygulamaların araştırılması, yerinde gözlenmesi, kuruma ve yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanması çalışmalarında yer almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 • Engellilere yönelik olarak özel eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak programlar hazırlamak ve eğitim hizmetleri vermek,
 • Engelli ve engelli yakınlarının taleplerini sağlıklı verilere dayanarak tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yürütmek, sosyal inceleme çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ilgili sosyal inceleme raporları düzenlemek,
 • Toplumda engelliler ve engellilik ile ilgili bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler organize etmek,
 • Müdürlüğün engelli bireylere yönelik hizmetlerini sunması sırasında toplum yararına çalışmaya istekli gönüllü bireyleri istek ve becerileri doğrultusunda organize ederek gönüllülük esasları çerçevesinde engelli bireylere ve ailelerine hizmet vermesini sağlamak,
 • Müdürlük çalışmalarının kamuoyuna aktarılması, bunun yanında engelliliği önleyici ve engellilik olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınlan hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak,
 • Üniversiteler, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kurulların, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla engellilere yönelik ortak çalışmalar yapmak, işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
 • Toplu taşıma araçlarını bağımsız olarak kullanamayacak durumda engelli ve yaşlı olan bireylere imkânlar dâhilinde talep ettikleri mekânlara ulaşım hizmeti vermek,
 • Engelli ve yakınlarına yönelik olarak toplumsal gelişmelerden eşit pay alabilmelerini, toplumla bütünleşebilmelerini ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla yaz kampı hizmeti sunmak,
 • İhtiyaç sahibi engellilere yönelik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak, hayatlarını kolaylaştıracak ayni yardımlarda bulunmak,
 • Müdürlüğe başvuran engellilere yönelik sporla rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve yaygınlaştırmak,
 • Engellilere yönelik olarak bakım hizmetlerinin de verilebileceği, engellilerin sosyal, eğitsel faaliyetlerde bulanabileceği sosyal hizmet birimleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
 • İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla Müdürlükten talep eden kurum/kuruluş ve kişilere Türk İşaret Dili Eğitimleri vermek ve görsel materyaller üretmek ve dağıtmak,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek görevleri arasında yer alır.


Amacımız

 • - Engellilerin;
  • • Bağımsızlaşmalarına destek olmak,
  • • Çevre koşullarını iyileştirmek,
  • • Kapasitelerini geliştirmek,
  • • Toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak,
  • • Toplumsal üretime katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • • Bakım ve korunma konusunda özel ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir.

 • Hizmetlerimiz

 • - Sosyal Servis Hizmetleri;

  İSEM Sosyal Servisi, engelli ve yakınlarının ilk olarak başvurabilecekleri servistir. Bilgilendirme, danışmanlık, kurum içi ve dışı departmanlara yönlendirme ve bu yönlendirmelerin takibi, bütüncül bir sosyal hizmet sisteminin gerektirdiği şekilde sosyal servis tarafından gerçekleştirilmektedir. İSEM bünyesinde çalışan, alanında uzman sosyolog, psikolog ve kayıt elemanları aracılığıyla Sosyal Servis Hizmetleri şu kapsamda sunulmaktadır:

  • • Bireysel ve Grupla Danışmanlık
  • • Aile Eğitimi ve Seminer Çalışmaları
  • • Aile Erken Eğitim Programı
  • • Konuşma Terapisi

 • - Eğitim Hizmetleri;
  • • Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezleri
  • • Karma Eğitim (İSEM Akademi) Hizmetler
  • • Türk İşaret Dili Eğitimleri
  • • Yaz Okulu Hizmetleri
  • • Özel Eğitim Hizmetleri

 • - Sosyal Destek Hizmetleri;
  • • Kültür ve Sanat Festivalleri
  • • Gezi ve Eğlence Programları
  • • Spor Etkinlikleri
  • • Kuaförlük ve Kişisel Bakım Hizmetler
  • • Manevi Bakım Hizmeti

 • - Sağlık Destek Hizmetleri;
  • • Sporla Rehabilitasyon
  • • Hidroterapi (Su İle Terapi)
  • • Atlı Binicilik
  • • Medikal Malzeme Desteği
  • • Medikal Malzeme Bakım-Onarım Atölyesi